В руководстве «Крымского Титана» произошли изменения

0
330
0
0

В руководстве «Крымского Титана», принадлежащего структурам украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, произошли изменения: собственник завода принял решение прекратить полномочия члена правления Андрея Догадова и назначить на его должность Юрия Видренкова.

«Собственник 100% акций «Крымского Титана» – «Ostchem Germany GmbH» 1 июля принял решение прекратить полномочия члена правления «Крымский Титан» Догадова Андрея Борисовича по его собственному желанию», – проинформировали на предприятии.На заводе сообщили, что вместо Догадова в правление «Крымского Титана» избран Юрий Видренков, ранее занимавший должность заместителя коммерческого директора предприятия.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  Приватне акцiонерне товариство «Кримський ТИТАН»

2. Код за ЄДРПОУ 32785994

3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Мечникова, б.2, лiтера А

4. Міжміський код, телефон та факс (044)5380322 (044)5380344

5. Електронна поштова адреса corp3@titanexport.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.titanexport.com/rus/profile/news.php

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

01 липня 2014 року акцiонер, що володiє 100% акцiй Приватного акцiонерного товариства «Кримський ТИТАН», — ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) – прийняв рiшення:

— Припинити повноваження члена Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Кримський ТИТАН» Догадова Андрiя Борисовича з 01.07.2014 року за його власним бажанням.

Пiдставою для прийняття рiшення є заява члена Правлiння ПрАТ «Кримський ТИТАН» Догадова Андрiя Борисовича. Догадов Андрiй Борисович часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi з 10.2010 року (протокол Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ «Кримський ТИТАН» вiд 22.10.2010 №1/2010 та вiд 14.04.2011 №1).

Зазначена особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.

 

01 липня 2014 року акцiонер, що володiє 100% акцiй Приватного акцiонерного товариства «Кримський ТИТАН», — ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) – прийняв рiшення:

— Обрати на посаду члена Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Кримський ТИТАН» Вiдренкова Юрiя Сергiйовича з 01.07.2014 року.

Пiдставою для прийняття рiшення є заява Вiдренкова Юрiя Сергiйовича. Згiдно п.9.2 Статуту ПрАТ «Кримський ТИТАН» у разi якщо особа обирається до вже дiючого, але неповного складу Правлiння, строк її повноважень, тобто повноважень члена Правлiння Вiдренкова Юрiя Сергiйовича, закiнчується одночасно з повноваженнями основного складу Правлiння — 21.04.2016 року.

Вiдренков Юрiй Сергiйович на протязi останнiх 5 рокiв займав посади: служба в податковiй мiлiцiї Державної податкової служби України, заступника начальника вiддiлу — начальника бюро металiв вiддiлу забезпечення управлiння комбiнату фiлiї «Вiльногiрський гiрничо-металургiйний комбiнат» ПрАТ Кримський ТИТАН», заступника начальника вiддiлу постачання ПрАТ «Кримський ТИТАН», начальника вiддiлу постачання ПрАТ «Кримський ТИТАН», заступника директора комерцiйного ПрАТ «Кримський ТИТАН».

Вiдренков Юрiй Сергiйович не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. За даними ПрАТ «Кримський ТИТАН», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Зазначена особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Голова Правління Косенко Сергій Миколайович

http://www.titanexport.com/rus/profile/news_more.php?id=172